RIYAZIYYAT PORTALI
20 Yanvar 2017, Cümə

Açıq dərs(1)

 

1. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması (03.02.2010)

 

Hüseynov Anar

 

Чохщядлинин даща садя чохщядлилярин щасили шяклиндя эюстярилмясиня чохщядлинин вуруглара айрылмасы дейилир.

 

 

 

Вуруглара айырманын бир нечя цсулу вардыр:

 
Ортаг вуруьун мютяризя хариъиня чыхарылмасы
 
Груплашдырма цсулу
 
Мцхтясяр вурма дцстурларынын тятбиги

 


 

yüklə

 

 

YENİLİKLƏR (10)

/ Bütün bölmələr üzrə sayta yeni əlavə olunan materiallar:

1. Fi ədədi / 15.09.2010 / Referatlar / yüklə


2. Sehrli kvadratlar / 24.05.2010 / Referatlar / oxu


3. olimpiada / 21.05.2010 / 10-CU SİNİF / oxu


4. olimpiada / 21.05.2010 / 9-CU SİNİF / oxu


5. olimpiada / 21.05.2010 / 8-Cİ SİNİF / oxu


6. olimpiada / 21.05.2010 / 7-Cİ SİNİF / oxu


7. olimpiada / 21.05.2010 / 6-Cİ SİNİF / oxu


8. movzu testləri / 06.03.2010 / Abituriyentlər üçün testlər / oxu


9. SİNERGETİK TƏHSİL MODELİ VƏ İNKİŞAFETDİRİCİ TƏLİM / 25.02.2010 / Publisistik məqalələr / oxu


10. olimpiada / 04.02.2010 / 5-Cİ SİNİF / oxu
ONLİNE TESTLƏR

GÜNÜN ŞƏKLİ